Polityka Ochrony Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Milenium Mobile Alicja Żukowska, (dalej „Milenium Mobile]”) informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Milenium Mobile, a także przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt na adres: ul. Generała Andersa 33 w Warszawie lub drogą elektroniczną na adres: biuro@mileniummobile.pl

 

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Milenium Mobile z siedzibą ul. Generała Andersa 33 w Warszawie.

 

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Milenium Mobile przetwarza Twoje dane osobowe w celach realizacji obsługi napraw urządzeń na podstawie przesłanki realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dodatkowo, Milenium Mobile przetwarza Twoje dane osobowe w celach podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wewnętrznych celach analitycznych Milenium Mobile, tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez nas także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług. W ramach marketingu możemy również zachęcać Cię do zapoznania się z ofertą naszych partnerów biznesowych.W ramach naszej działalności marketingowej możemy wysyłać Ci wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter).

Podkreślamy, że otrzymanie informacji handlowych takich jak oferty czy promocje czy newsletter, ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach korzystania z usług. Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych towarach.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie realizacji celów dotyczących obsługi napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Milenium Mobile usług.

 

 1. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

 2. podmiotom wspierającym Milenium Mobile w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Milenium Mobile (tzw. procesorzy danych), takim jak: autoryzowane serwisy naprawy oraz firmy kurierskie.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów tj. przez okres niezbędny do świadczenia usług na Twoją rzecz oraz po jej zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Milenium Mobile prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

 

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do Twoich potrzeb. Oferty opracowywane są na podstawie Twojej aktywności w ramach usług świadczonych przez Milenium Mobile.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Milenium Mobile pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Milenium Mobile przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Milenium Mobile, o którym mowa w pkt II 2 powyżej.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Milenium Mobile Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

 

Milenium Mobile nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.