Warunki naprawy i gwarancji

Warunki naprawy

1. W chwili przyjęcia produktu do naprawy punkt serwisowy nie jest w stanie jednoznacznie określić wszystkich uszkodzeń produktu.  W związku z powyższym serwis przyjmujący  produkt do na prawy w terminie 14 dni od przyjęcia produktu określi możliwość usunięcia uszkodzeń. Po wykonaniu naprawy produktu zostanie  on wydany Użytkownikowi  w miejscu oddania do naprawy.
2. Klient może zrezygnować z usługi wyłącznie w przypadku gdy koszt rzeczywisty naprawy  jest wyższy niż szacowany.
3. Na naprawę odpłatną udziela się 3 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. 
4. Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
5. W przypadku telefonów, które miały kontakt z wilgocią i włączały się w czasie przyjęcia do  naprawy punkt serwisowy nie gwarantuje, że zostaną naprawione oraz, że będą się włączały  w momencie ich wydania.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej. Serwis nie zwraca kosztów dojazdów i  nie pokrywa kosztów przesyłek.
7. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem produktu lub też  użytkowaniem produktu w nieodpowiednich  warunkach  (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis.
8. Niniejsza dokument nie zapewnia użytkownikowi produktu zachowania przez serwis dokonujący naprawy żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, danych wprowadzonych przez użytkownika lub aplikacji dodatkowo  zainstalowanych w produkcie przekazywanym do serwisu.
9. Nieodebranie sprzętu w ciągu dwóch  miesięcy od daty  naprawy skutkuje naliczeniem kosztów magazynowania w kwocie 1,40 netto za kazdy dzień kalendarzowy.
10. Koszt ekspertyzy wynosi 39zł a w przypadku urządzeń klejonych 60zł, jest płatny z góry i nie podlega zwrotowi. W przypadku naprawy koszt ten odliczony zostanie od kosztów naprawy. 
11.Serwis zapewnia wykonanie czynności serwisowych na najwyższym poziomie. Jednakże Serwis zastrzega sobie możliwość nie wykonania naprawy z przyczyn technicznych (np.: całkowite uszkodzenie sprzętu) lub logistycznych (np.: brak dostępności części lub oprogramowania)
12. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej o ochronie środowiska naturalnego uszkodzone części przekazywane są automatycznie do utylizacji chyba że Klient poprosi o ich wydanie przed naprawą. 
13. Serwis nie będzie ponosić odpowiedzialności, zarówno wprost jak i w sposób dorozumiany, z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas napraw płatnych i gwarancyjnych.
14. W przypadku pogwarancyjnych napraw telefonów wodoszczelnych innych niż Samsung serwis nie gwarantuje wodoszczelności po naprawie.
15. Serwis nie gwarantuje zachowania szkła ochronnego (lub folii ochronnej) po naprawie. Podczas demontażu w trakcie czynności serwisowych szkło ochronne (lub folia ochronna) może ulec uszkodzeniu, Klient pozostawia szkło ochronne (lub folię ochronne) na własne ryzyko.
16. W przypadku braku zgody na kosztorys naprawy, serwis nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu uszkodzonych elementów (np. brak możliwości złożenia zdemontowanej uszkodzonej pokrywy baterii, wyświetlacza, ramki obudowy, szybki kamery, spuchniętych baterii itp.)
17. Oryginał zgłoszenia jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu, serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia druku zgłoszenia przez Klienta.

 

​Warunki gwarancji

 1. Na naprawę odpłatną udziela się 3 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu sprzętu w serwisie.
 2. Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych pozostawionych w telefonie przez użytkownika.
 4. W przypadku telefonów, które miały kontakt z wilgocią i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy punkt serwisowy nie gwarantuje, że zostaną naprawione oraz, że będą się włączały w momencie ich wydania.
 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej .
 6. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem produktu lub też użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis.
 7. Serwis przyjmujący do naprawy w/w produkt nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w czasie wykonywania napraw gwarancyjnych
 8. Niniejsza dokument nie zapewnia użytkownikowi produktu zachowania przez serwis dokonujący naprawy żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, danych wprowadzonych przez użytkownika lub aplikacji dodatkowo zainstalowanych w produkcie przekazywanym do serwisu.
 9. Nieodebranie sprzętu w ciągu dwóch miesięcy od daty naprawy skutkuje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 1,40 netto za każdy dzień kalendarzowy.
 10. Nieuzasadnione reklamacje są płatne w wysokości 39zł brutto, a przypadku telefonów klejonych 60zł brutto. Koszt ekspertyzy wynosi 39 PLN, a przypadku telefonów klejonych 60zł brutto jest płatny z góry i nie podlega zwrotowi. W przypadku naprawy koszt ten odliczony zostanie od kosztów naprawy.
 11. Koszty transportu sprzetu (serwis płatny i gwarancyjny) ponosi zleceniodawca.
 12. Użytkownik przekazujący produkt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.