Warunki naprawy i gwarancji

Warunki naprawy

 1. W chwili przyjęcia produktu do naprawy punkt serwisowy nie jest w stanie jednoznacznie określić wszystkich uszkodzeń produktu. W związku z powyższym serwis przyjmujący produkt do naprawy w terminie 14 dni od przyjęcia produktu określi możliwość usunięcia uszkodzeń. Po wykonaniu naprawy produktu zostanie on wydany Użytkownikowi w miejscu oddania produktu do naprawy.
 2. Klient może zrezygnować z usługi wyłącznie w przypadku gdy koszt rzeczywisty naprawy jest wyższy niż szacowany.
 3. Na naprawę odpłatną udziela się 3 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw.
 4. Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
 5. W przypadku telefonów, które miały kontakt z wilgocią i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy punkt serwisowy nie gwarantuje, że zostaną naprawione oraz, że będą się włączały w momencie ich wydania.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej. Serwis nie zwraca kosztów dojazdów i nie pokrywa kosztów przesyłek.
 7. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem produktu lub też użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis.
 8. Niniejsza dokument nie zapewnia użytkownikowi produktu zachowania przez serwis dokonujący naprawy żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, danych wprowadzonych przez użytkownika lub aplikacji dodatkowo zainstalowanych w produkcie przekazywanym do serwisu.
 9. Nieodebranie sprzętu w ciągu dwóch miesięcy od daty naprawy skutkuje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 1,40 netto za każdy dzień kalendarzowy.
 10. Nieuzasadnione reklamacje są płatne w wysokości 39zł brutto, a przypadku telefonów klejonych 60zł brutto. Koszt ekspertyzy wynosi 39 PLN, a przypadku telefonów klejonych 60zł brutto jest płatny z góry i nie podlega zwrotowi. 
 11. Serwis zapewnia wykonanie czynności serwisowych na najwyższym poziomie. Jednakże Serwis zastrzega sobie możliwość nie wykonania naprawy z przyczyn technicznych (np.: całkowite uszkodzenie sprzętu) lub logistycznych (np.: brak dostępności części lub oprogramowania).
 12. Serwis nie będzie ponosić odpowiedzialności, zarówno wprost jak i w sposób dorozumiany, z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas napraw płatnych i gwarancyjnych.

​Warunki gwarancji

 1. Na naprawę odpłatną udziela się 3 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu sprzętu w serwisie.
 2. Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych pozostawionych w telefonie przez użytkownika.
 4. W przypadku telefonów, które miały kontakt z wilgocią i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy punkt serwisowy nie gwarantuje, że zostaną naprawione oraz, że będą się włączały w momencie ich wydania.
 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej .
 6. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem produktu lub też użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis.
 7. Serwis przyjmujący do naprawy w/w produkt nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w czasie wykonywania napraw gwarancyjnych
 8. Niniejsza dokument nie zapewnia użytkownikowi produktu zachowania przez serwis dokonujący naprawy żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, danych wprowadzonych przez użytkownika lub aplikacji dodatkowo zainstalowanych w produkcie przekazywanym do serwisu.
 9. Nieodebranie sprzętu w ciągu dwóch miesięcy od daty naprawy skutkuje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 1,40 netto za każdy dzień kalendarzowy.
 10. Nieuzasadnione reklamacje są płatne w wysokości 39zł brutto, a przypadku telefonów klejonych 60zł brutto. Koszt ekspertyzy wynosi 39 PLN, a przypadku telefonów klejonych 60zł brutto jest płatny z góry i nie podlega zwrotowi. W przypadku naprawy koszt ten odliczony zostanie od kosztów naprawy.
 11. Koszty transportu sprzetu (serwis płatny i gwarancyjny) ponosi zleceniodawca.
 12. Użytkownik przekazujący produkt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.