Najbliższe dni serwisowe już 26 i 27 Kwietnia.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dni serwisowe”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę akcji pod nazwą „Dni serwisowe” (dalej: „Promocja”) oraz określa prawa i obowiązki jej Uczestników.

2. Organizatorem Akcji jest Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39A (dalej „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000221936, REGON: 015855744, NIP: 5262800201, kapitał zakładowy 17.000.000 złotych.

3. Promocja organizowana jest w każdy ostatni piątek miesiąca, wraz z sobotą następującą po tym piątku, w 16 lokalnych Salonach Serwisowych (dalej „Salony”), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia [27.07.2018], do dnia 31 grudnia 2019 r.j. Lista Salonów uczestniczących w Promocji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Promocja prowadzona jest w celu promocji bezpłatnych napraw pozagwarancyjnych (przez co należy rozumieć urządzenia uszkodzone mechanicznie, po kontakcie z cieczą, lub inne nie kwalifikujące się do naprawy gwarancyjnej) oraz pogwarancyjnych (przez co rozumieć należy urządzenia, dla których okres gwarancji już się zakończył). W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie posiadacze telefonów marek Huawei i Honor (Promocją objęte są wszystkie modele urządzeń Huawei i Honor).

5. Skorzystać z Promocji można w dniach jej trwania (każdy ostatni piątek miesiąca wraz z następującą po nim sobotą), nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

6. Informacja na temat Promocji jest zamieszczona na stronie Organizatora https:// consumer.huawei.com/pl/support/service-days/ ,na której Uczestnik może również zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest również dostępny w Salonach uczestniczących w Promocji w godzinach ich pracy.

§2. Zasady udziału w Promocji

1. Uczestnikami Promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadacze smartfonów marki Huawei i Honor objętych Promocją, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Aby wziąć udział w Promocji należy w dniu obowiązywania Promocji:

a. Odwiedzić jeden z salonów Huawei wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b. Sprawdzić u doradcy w salonie, czy posiadany, a wymagający naprawy pozagwarancyjnej lub pogwarancyjnej smartfon Huawei lub Honor ma dostępne do użycia części zamienne (promocja dotyczy tych urządzeń do których Salon może zamówić części zamienne)

c. Oddać smartfona do naprawy w jednym z Salonów biorących udział w akcji, zlecając Salonowi naprawę pozagwarancyjną lub pogwarancyjną (tj. zawierając z Salonem umowę dotyczącą takiej naprawy), podać dane kontaktowe oraz dane urządzenia (IMEI, numer seryjny), a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Promocji, w tym w szczególności, na kontakt ze strony Salonu związany z naprawianym smarfonem.

3. Promocja polega na tym, że w dniach obowiązywania Promocji, całkowity koszt naprawy urządzenia Uczestnika, który spełni wymagania określone Regulaminem, wyniesie jedynie koszt części zamiennych wykorzystanych do kwalifikującej się naprawy pozagwarancyjnej lub pogwarancyjnej zgodnie z aktualnym cennikiem części zamiennych dostępnym w Salonie. Tym samym, Uczestnik, który spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie nie ponosi kosztów usługi naprawy urządzenia. Jeśli w trakcie przeprowadzania czynności serwisowych okaże się, że rzeczywista wartość naprawy (części zamiennych, których użycie jest niezbędne podczas naprawy) przekroczy jednak koszt ustalony z Uczestnikiem w czasie jego wizyty w Salonie, Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, w tym o zaktualizowanym koszcie naprawy, jeszcze przed rozpoczęciem naprawy, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji, czy nadal zamierza skorzystać z Promocji.

4. Uczestnik może oddać do naprawy w ramach Promocji maksymalnie 1 (słownie: jedno) urządzenie dziennie, przy czym Uczestnik może wielokrotnie skorzystać z Promocji w czasie jej trwania.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu naprawy urządzenia, w przypadku ograniczonej dostępności części zamiennych, oraz do zakończenia Promocji przed czasem w stosunku do modelu do którego nie ma możliwości zamówienia części.

§3. Reklamacje

1. Uczestnicy Promocji mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Promocji i jej wyników nie później niż do dnia 29 lutego 2020 r.

2. Reklamacje w formie pisemnej należy składać bezpośrednio w jednym z Salonów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub przesłać listem poleconym na adres Organizatora wskazany w §1 pkt 2, z dopiskiem „Dni serwisowe” (decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia reklamacji w Salonie). Reklamacje z datą stempla lub datą przyjęcia jej w Salonie późniejszą niż 29 lutego 2020 r. nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres i ewentualnie numer telefonu kontaktowego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania reklamacyjnego.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39A (dalej „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000221936, REGON: 015855744, NIP: 5262800201, kapitał zakładowy 17.000.000 złotych.Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dpo@huawei.com lub z wykorzystaniem formularza kontakowego https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/

2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji „Dni serwisowe” (podstawa przetwarzania: zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Promocji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora).

3. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji Promocji.

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Promocji (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji, tj. maksymalnie 6 lat od zakończenia Promocji.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Promocji. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Promocji.

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

10. W zakresie nieuregulowanym powyżej do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zastowanie znajdzie Deklaracja ochrony prywatności dostępna na stronie https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.

§5. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Promocji jej Uczestnicy akceptują postanowienia Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.