Najbliższe dni serwisowe już 26 i 27 Kwietnia.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dni serwisowe”

§1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę akcji pod nazwą „Dni serwisowe” (dalej: „Promocja”) oraz określa prawa i obowiązki jej Uczestników. 2. Organizatorem Akcji jest Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39A (dalej „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000221936, REGON: 015855744, NIP: 5262800201, kapitał zakładowy 17.000.000 złotych. 3. Promocja organizowana jest w każdy ostatni piątek miesiąca, wraz z sobotą następującą po tym piątku, w 16 lokalnych Salonach Serwisowych (dalej „Salony”), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia [27.07.2018], do dnia 31 grudnia 2019 r.j. Lista Salonów uczestniczących w Promocji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Promocja prowadzona jest w celu promocji bezpłatnych napraw pozagwarancyjnych (przez co należy rozumieć urządzenia uszkodzone mechanicznie, po kontakcie z cieczą, lub inne nie kwalifikujące się do naprawy gwarancyjnej) oraz pogwarancyjnych (przez co rozumieć należy urządzenia, dla których okres gwarancji już się zakończył). W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie posiadacze telefonów marek Huawei i Honor (Promocją objęte są wszystkie modele urządzeń Huawei i Honor). 5. Skorzystać z Promocji można w dniach jej trwania (każdy ostatni piątek miesiąca wraz z następującą po nim sobotą), nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 6. Informacja na temat Promocji jest zamieszczona na stronie Organizatora https:// consumer.huawei.com/pl/support/service-days/ ,na której Uczestnik może również zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest również dostępny w Salonach uczestniczących w Promocji w godzinach ich pracy.
Czytaj więcej